header nieuws

De kracht van de Franchiseraad: “Versterking van de samenwerking en besluitvorming”

17-07-2023

;Versterking van de samenwerking en besluitvorming”

Samen werken in franchiseverband is geen éénrichtingsverkeer, het betekent echt samenwerken. Als franchisegever ben je verantwoordelijk voor het beleid binnen de franchiseformule en wil je weten wat er leeft bij jouw franchisenemers.  Vanuit de basis, de franchisenemers, informatie delen, dat zorgt ervoor dat de franchiseorganisatie ‘gevoed’ wordt en in staat is de formule concurrerend en scherp te houden. Elke franchisenemer zal zijn/haar mening kenbaar willen maken, zijn/haar belangen willen behartigen en suggesties willen doen. De Wet Franchise met als doel “eerlijker ondernemen en beter samenwerken” heeft de belangen van partijen meer in balans gebracht. Beide partijen hebben daarom vanuit het oogpunt van continuïteit baat bij een gezonde en succesvolle franchisesamenwerking en een goed overlegorgaan.

Wanneer een franchiseraad instellen?

Continuïteit wordt gerealiseerd door de formule actueel te houden voor zowel de eindmarkt als de franchisenemers. Hiervoor is een goede overlegstructuur nodig, waarbij de franchisenemers en de franchisegever hun (markt)kennis kunnen inbrengen. Daarnaast zal de formule moeten aansluiten bij zowel de wensen van de franchisenemers als de franchisegever. Deze kunnen in de loop der tijd veranderen. In een jonge, kleine franchiseorganisatie is de communicatie in het begin informeel. Groeit de organisatie dan worden de communicatielijnen langer en soms complexer. Het is dan, hoewel niet wettelijk verplicht, aan te bevelen bij meer dan 15 franchisenemers een formeel overlegorgaan, zoals bijvoorbeeld een franchiseraad op te richten.

Wat is een franchiseraad?

Een franchiseraad is een overlegorgaan tussen (een representatieve vertegenwoordiging van) franchisenemers en (beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van) de franchisegever. De raad heeft vooral een adviserende taak. Dit betekent niet, dat de franchiseraad een vrijblijvend gebeuren is. Adviezen van de raad worden door de franchisegever serieus genomen en zijn belangrijk voor het te voeren beleid. De raad denkt mee, adviseert, deelt zorgen en draagt ideeën aan. De raad neemt nooit de eindbeslissing, deze wordt altijd genomen door de franchisegever. Het is het orgaan om overéénstemming en draagvlak te krijgen voor (nieuw) beleid en strategie. Dit betekent dat de raad altijd tijdig en volledig geïnformeerd dient te worden door de franchisegever en vice versa. Op deze wijze kunnen ontwikkelingen en beleidszaken overlegd worden met  de achterban en kan de raad een gewogen advies uitbrengen.

Beide partijen overleggen met inachtneming van de spelregels zoals deze zijn vastgelegd in een reglement. De rol-, en taakverdeling en bevoegdheden van de raad kunnen per franchiseorganisatie verschillen. De raad vertegenwoordigt de algemene belangen van de franchisenemers en vormt een schakel tussen de franchisegever en de individuele franchisenemers. Het is een “platform” waarop franchisenemers kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces. Samen nadenken over het scherp, concurrerend en actueel houden van de formule. Brainstormen en elkaar inspireren over de toekomst van de formule. 

Wat zijn de taken van de franchiseraad?

  • Belangenbehartiging. De belangrijkste rol van de raad is het behartigen van de algemene belangen van alle franchisenemers. Dit omvat het bespreken van (en soms onderhandelen over) belangrijke operationele-, en beleidszaken die van invloed zijn op het (toekomstige) samenwerkingsmodel met de franchisenemers. Tevens is de raad als vertegenwoordigend orgaan een schakel in het wervings-, en selectieproces van nieuwe franchisenemers, ‘Op weg naar een goede franchisesamenwerking’ zoals benoemd in de Wet Franchise. 
  • Stimuleren van de samenwerking. Het bevorderen van samenwerking, het “wij-gevoel”. Dit door het organiseren van activiteiten die de interactie tussen de franchisenemers bevordert.
  • Communicatiekanaal. De franchiseraad fungeert als een belangrijk communicatiekanaal tussen de franchisegever en de franchisenemers. De raad komt regelmatig, minimaal 3 tot 4 keer per jaar samen om belangrijke zaken te bespreken, informatie te delen, feedback te vragen, advies te vragen en de zorgen van franchisenemers met elkaar te delen. Dit om een  open en transparante communicatie te bevorderen.
  • Besluitvorming. Een andere belangrijke taak van de franchiseraad is het deelnemen aan het besluitvormingsproces. Het biedt franchisenemers de gelegenheid om bij te dragen aan belangrijke beslissingen, zoals wijzigingen in het bedrijfsmodel, uitbreidingsplannen, marketingcampagnes en operationele procedures. Dit helpt bij het creëren van een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij de organisatie. Het kan zijn dat een franchisegever toch kiest voor een ander besluit in het belang van de formule.
  • Conflictoplossing. Wanneer zich geschillen voordoen tussen de franchisegever en individuele franchisenemers, kan de raad ook als een bemiddelaar optreden om tot een bevredigende oplossing te komen.

Daarnaast kunnen voor bepaalde doelen en/of het voorbereiden van belangrijke vraagstukken door de franchiseraad (regionale) commissies/werkgroepen en/of derden-deskundigen worden ingeschakeld voor onderzoek en/of advies. 

Samenvattend

Een franchiseraad is een adviesorgaan dat beide partijen de gelegenheid biedt hun onderlinge communicatie goed te regelen. De kracht van een franchiseraad ligt in de collectieve vertegenwoordiging, invloed op de besluitvorming, het delen van kennis en het oplossen van conflicten. Door samen te werken en hun stem te laten horen, kunnen franchisenemers via de franchiseraad een positieve impact hebben op het succes van de franchiseorganisatie en daarmee hun eigen toekomst. Het is hét aangewezen orgaan om overeenstemming en draagvlak te krijgen voor nieuw beleid. Daarmee is de raad een essentiële schakel die de franchisegever en franchisenemers verbindt en hen in staat stelt om gezamenlijk te groeien en succesvol te zijn in een continu veranderende wereld.  

“Een professioneel en goed functionerende franchiseraad zal bij belangrijke beslissingen over de organisatie en/of de formule altijd worden geraadpleegd”.

Wil je meer weten over het starten en/of optimaal/professioneel inzetten van de franchiseraad (al dan niet in combinatie met een vereniging) dan is het sowieso aan te bevelen om ons stappenplan ‘Franchiseraad, jouw stappenplan’ te downloaden. Uiteraard kun je ook geheel vrijblijvend , een afspraak maken om eens samen met ons te sparren over de start en/of inzet van jullie franchiseraad

Dit artikel delen: